گواهی نامه ها و تقدیرنامه های شرکت نگارخودرو شمال

گواهی دانش بنیان

جواز تاسیس شرکت فنی و مهندسی نگار خودرو

گواهی ثبت علامت شرکت فنی و مهندسی نگار خودرو

ثبت اختراع دستگاه انژکتور شور

پروانه بهره برداری

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته-مشهد-1392

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته- مشهد- 1393

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته-مشهد-1391

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی-تبریز-1392

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی-تبریز-1393

نمایشگاه تخصصی خودرو، نیرو محرکه و قطعات یدکی -سال 1393

گواهی ثبت اختراع تستر ECU و انواع قطعات اصلی موتور

آموزشکده فنی امام صادق بابل

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

آموزشکده فنی امام صادق بابل

کمیته امداد امام خمینی شهرستان بابل

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته-مشهد-1392

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته- مشهد- 1393

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته-مشهد-1391

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی-تبریز-1392

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی-تبریز-1393

نمایشگاه تخصصی خودرو، نیرو محرکه و قطعات یدکی -سال 1393

آموزشکده فنی امام صادق بابل

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

آموزشکده فنی امام صادق بابل

کمیته امداد امام خمینی شهرستان بابل

گواهی دانش بنیان

جواز تاسیس شرکت فنی و مهندسی نگار خودرو

گواهی ثبت علامت شرکت فنی و مهندسی نگار خودرو

ثبت اختراع دستگاه انژکتور شور

پروانه بهره برداری

گواهی ثبت اختراع تستر ECU و انواع قطعات اصلی موتور